Kukci se hrane svakim tkivom organskog podrijetla: žive i uginule biljke i životinje, drvo, papir, tkanine, vuna, koža, krzno, meso, riba… Prema objektu kojim se hrane, dijelimo ih na fitofagne (hrane se biljnom hranom) i zoofagne vrste (hrane se životinjskom hranom). Gljive se već poduže vremena ne svrstavaju u biljno već u zasebno carstvo, tako da je potrebno odvojiti i kukce koji se hrane gljivama od kukaca koji se hrane biljkama. Također treba odvojiti i saprofagne vrste na uginulom i najčešće raspadnutom organskom supstratu biljnog i životinjskog podrijetla. Da bi se klasificirali kukci prema vrsti tvari na kojoj se hrane, potrebno je obratiti pozornost na fenomene kontradikcije i stajališta koji se pojavljuju, što se primarno odnosi na saprofage. Jedinke koje se hrane na uginulom drvetu koje još zadržava svoju strukturu se svrstavaju među fitofage. No, ako se hrane na tkivu drveta u raspadajućem stanju svrstavaju se među saprofage. U klasifikaciji kukaca koji se hrane uginulom organskom tvari dekompozicija se ne uzima u obzir, tj. jedinke koje se hrane truplima koja su zadržala svoj primarni oblik i jedinke u polufermentiranom stanju se svrstavaju u saprofage.